Predstavitev društva

Slovensko društvo za podzemne gradnje – SDPG

Pospešena gradnja podzemnih objektov, predvsem predorov je v zadnjih desetletjih narekovala strokovno združevanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tovrstnimi gradnjami. V bivši Jugoslaviji je bilo organizirano društvo z imenom Jugoslovansko društvo za mehaniko hribin in podzemna dela, ki je bilo v šestdesetih in sedemdesetih letih zelo aktivno v državnem kot tudi v svetovnem merilu. To ne nazadnje dokazuje, da mu je bila leta 1970 zaupana organizacija svetovnega kongresa za mehaniko kamnin. Eden izmed najbolj aktivnih članov je bil prof. Branko Kujundžić, ki je bil več let tudi predsednik tega društva. V Sloveniji je bil poleg strokovnjakov z Geološkega zavoda Ljubljana predvsem strokovno in znanstveno dejaven na tem področju prof. dr. Ivan Sovinc s sodelavci Laboratorija za mehaniko tal pri Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani. Kasneje je dr. Franc Kočar, kot vodilni geomehanik v Premogovniku Velenje, dal veliki prispevek k razvoju stroke in močno oplemenitil delo na področju mehanike hribin. Leta 1985 je bil v Velenju organiziran zelo uspešen 6. jugoslovanski simpozij za mehaniko hribin in podzemna dela, kar je glede na razmere v stroki tedaj predstavljalo priznanje slovenskim strokovnjakom.

Z ustanovitvijo samostojne in mednarodno priznane Republike Slovenije je bilo ustanovljeno Slovensko geotehnično društvo SLOGED, katerega prvi predsednik je bil prof. dr. Ivan Sovinc. Društvo po zgledu nemškega sorodnega društva združuje strokovnjake s področja inženirske geologije, mehanike tal in geotehničnega inženirstva ter mehanike kamnin.

Področje gradnje podzemnih objektov je bilo v devetdesetih letih organizirano v okviru Slovenskega nacionalnega komiteja za gradnjo predorov, ki ga je uspešno vodil prof. dr. Uroš Bajželj ob sodelovanju drugih strokovnjakov s tega področja, izmed katerih so veliko prispevali k razvoju stroke g. Boris Mikoš, univ. dipl. inž. gradb., dr. Borut Petkovšek, dr. Peter Podkrajšek, Andrej Ločniškar, univ. dipl. inž. geolog., Anton Marinko, univ. dipl. inž. gradb., Leon Kostiov, univ. dipl. inž. gradb., doc. dr. Andrej Zajc, prof. dr. Jurij Modic, prof. dr. Jakob Likar in drugi.

Leta 2001 je bilo na pobudo predstavnikov strokovnega in znanstvenega sveta ter gospodarskih družb in javnih zavodov, ustanovljeno Slovensko društvo za podzemne in geotehnične konstrukcije – SDPGK, ki je združevalo strokovnjake različnih strok, ki se ukvarjajo predvsem s podzemnimi gradnjami za različne potrebe, saj so to kompleksni objekti, ki zahtevajo sodelovanje različnih inženirskih in naravoslovnih strok. Za predsednika je bil izvoljen prof. dr. Jakob Likar. Vse od leta 1992 je, prej Slovenski nacionalni komite pri ITA, potem pa Slovensko društvo za podzemne in geotehnične konstrukcije – SDPGK, organiziralo vsake dve leti mednarodno posvetovanje s področja gradnje predorov in drugih podzemnih prostorov. Vsa posvetovanja so bila strokovno uspešna, ne samo v slovenskem prostoru, temveč tudi širše in so vsakokrat vnašala dvig strokovnega nivoja stroke, omogočala izmenjave mnenj in kritičnih pogledov na določene tehnične rešitve gradnje in presegala zaprtost stroke proti svetu. V mandatu predsednika prof. dr. Jakoba Likarja je bil novembra 2011 izveden tudi jubilejni 10. Mednarodni simpozij o gradnji predorov in podzemnih prostorov.

Leta 2007 se je na pobudo večine članov društva preimenovalo v Slovensko društvo za podzemne gradnje – SDPG, s sedežem na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana. Vodstvo društva in druge organe društva sestavljajo predsednik, podpredsednik, člani izvršilnega odbora, člani nadzornega odbora člani častnega razsodišča in namestnika članov častnega razsodišča. Društvo ima tudi potrjen statut, ki je usklajen z zakonodajo, ki pokriva to področje. Vodstvo društva in člani organov društva so se nazadnje izvolili na letni skupščini SDPG l. 2014.

SDPG je tudi aktivni član mednarodnega društva ITA–AITES – International Tunneling and Underground Space Association s sedežem v Lozani v Švici. Leta 2015 je SDPG na pobudo mlajših generacij ustanovilo tudi sekcijo mladih članov (inženirjev do 35 let) SDPG-MČ, ki aktivno deluje v okviru mednarodnega društva.

Organi društva

Predsednik

Angelo Žigon

Podpredsednik

Roman Maček

Predsednica mladih članov

Doris Frank

Tajnica društva

Melanija Huis

Člani izvršilnega odbora

Jakob Likar
Janko Logar
Drago Dvanajščak
Robert Kuzman
Rok Trotovšek
Julija Fux
Andrej Štimulak

Člani nadzornega sveta

Milan Črepinšek
Marko Žibert
Klemen Grebenšek

Člani častnega razsodišča

Boštjan Rigler
Dragotin Ocepek

Namestnika članov častnega razsodišča

Andrej Likar
Boštjan Volk

Postani član SDPG

Za včlanitev v Slovensko društvo za podzemne gradnje (SDPG) je potrebno izpolniti pristopno izjavo in plačati letno članarino. S tem član izkazuje svojo pripadnost društvu, mu pomaga pri njegovem delovanju in pridobi ugodnosti za člane kot so možnost udeležbe na strokovnih ekskurzijah, popust pri plačilu kotizacij ipd.

Članarina velja za tekoče leto od 1. januarja do 31. decembra in jo je potrebno poravnati vsakoletno do 30. aprila.

Članarina znaša za fizične osebe 20 EUR oziroma 10 EUR za mlade člane do 35 let in 300 EUR za pravne osebe. Članarine je za študente z veljavnim statusom brezplačna.

Članarino lahko poravnate osebno na pošti ali preko spletne banke, kjer v plačilni nalog navedete spodnje podatke:

  • IBAN prejemnika: SI56 6100 0001 6533 609
  • Ime in naslov prejemnika: Slovensko društvo za podzemne gradnje, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
  • BIC banke prejemnika: HDELSI22
  • Namen plačila: Plačilo članarine 2019
  • Koda namena: OTHR
  • Znesek: fizične osebe 20 EUR (10 EUR mladi do 35 let) ter pravne osebe 300 EUR
Potrdilo o plačilu in izpolnjeno prijavnico prosim pošljite na e-mail naslov info@ita-slovenia.si. Za več informacij nam pišite na info@ita-slovenia.si ali pokličite na telefonsko številko 01 474 10 00.

Pokrovitelji in podporniki

Elea iC
Geoportal
DSI Underground
Geotočka